عشق بازی با خدا

- ای خدای بزرگ آن قدر به ما عظمت روح و تقوا عطا کن که همه ی وجود خود را با عشق و رغبت قربانی حق کنیم.

- خدایا آنچنان تار و پود وجود ما را به عشق خود عجین کن که در وجودت محو شویم.

- خدایا ما را از گرداب خودخواهی و از گردباد هوی و هوس نجات ده و به ما قدرت ایثار عطا کن.

- خدایا در این لحظات سخت امتحان،نور ایمان را بر قلب ما بتابان و ما را از لغزش نگاه دار.

- خدایا ما را قدرت ده که طاغوت خود پرستی را به زیر پا افکنیم و حق و حقیقت را فدای منفعت های شخصی نکنیم.

                                                                               شهید دکتر مصطفی چمران

 

/ 0 نظر / 61 بازدید